E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
988 Viewed344 Downloaded

HBsAg Examination With Elisa In The Sera Of Patients Complaining Of Sterility And Infertility
Sterilite veya İnfertilite Sorunu Bulunan Olguların Serumlarında ELISA ile HBsAg Araştırılması

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(2):101-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Steril-infertil bir grup hastada HBsAg araştırması yaparak, seropozitiflik oranını belirlemek. Çalışmanın yapıldığı yer: A. Ü. Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Materyel ve Metod: A. Ü. Tıp Fakültesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum AD polikliniğine sterilite veya infertilite sorunu ile başvuran 107 kadın hastanın, kanları alınmış, serumları ayrılarak, ELISA ile, Wellcozyme HBsAg test kitleri kullanılarak HBsAg incelemesi yapılmıştır. Kontrol grubu olarak 140 sağlıklı birey seçilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 107 olgudan 8'inde (%7.4) HBsAg seropozitifliği saptanmıştır. Sağlıklı kontrol grubunda ise 11/140 (%7.85) HBsAg varlığı saptanmış, iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunmadığı gözlenmiştir. Sonuç: HBsAg taşıyıcıları HBV'nin önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. Bu nedenle HBsAg'ın araştırılması ve bilinmesi koruyucu önlemlerin alınması açısından yararlı olacaktır. Biz de bu çalışmamızda steril-infertil bir grup hasta üzerinde HBsAg seropozitiflik oranını belirledik.
ABSTRACT
Objective: We examined the HBsAg seropositivity rate of 107 women patient who has complaints of sterility and infertilty. Institution: Medical Faculty, Ankara University, Department of Microbiology and Clinic Microbiology. Material and Methods: The blood samples of 107 women patients who has applied to department of obstetrics and gynecology, Faculty of medicine, University of Ankara with the complaints of sterility and infertility were taken. Blood samples were examined by Wellcozyme HBsAg test kits for HBsAg. Control groups were 140 healty donors. Findings: The HBsAg positivity rates of 107 patients are 8 (7.4%). In the control group the rates are 11/140 (7.85%). Between the groups no statistical difference were found. Results: HBsAg carriers are the major risk group of HBV transmission. For this reason detection of HBsAg is important for prevention of HBV. We studied seropositivity rate of HBsAg in the group who has complains of sterility and infertility.