E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1538 Viewed435 Downloaded

A New Technique In Stress Incontinence Surgery:T.V.T. (Transvaginal Tension-free Vaginal Tape): Case Report
Stres İnkontinans Tedavisinde Yeni Bir Yöntem:T.V.T. (Tension-Free Vaginal Tape) Uygulaması:Olgu Sunumu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(1):49-52

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Giriş: Kadınlarda çok sık rastlanan semptomlardan birisi olan üriner inkontinansın düzeltilmesine yönelik 120nin üzerinde cerrahi teknik tanımlanmış olmakla birlikte, bunların çoğunun sonuçları yüz güldürücü değildir. Günümüzde de başarı şansı yüksek ve kolay uygulanabilir yeni tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de gittikçe daha yaygın kullanılan ve lokal anestezi altında bile gerçekleştirilebilen, başarı şansı oldukça yüksek sayılabilecek yeni bir yöntemi tension-free vaginal tape uygulanması (T.V.T.) kliniğimizde başarı ile uyguladık. Olgu Sunumu: Olgularımızın her ikisi de daha önce stress inkontinans sebebiyle colporafi anterior-posterior-kely plikasyonu yapılmış ve nüks stres inkontinansa sahipti. Bu vakalardan birinde buna ek olarak geçirilmiş Marshall-Marchetti-Krantz operasyonu mevcuttu. Her iki hastanın da Boney testleri ve ürodinamik çalışmaları nüks stress inkontinans ile uyumluydu. Teknik: Operasyonlar daha önce bildirilen orijinal prosedürlere bağlı kalınarak uygulandı. Her iki vakada da epidural anestezi yapıldı. Temel olarak üretra altına yapılan küçük bir insizyondan girilerek paraüretral dokular diseke edildi. Bu alanlardan plastik kılıf içerisindeki özel prolen tape, iki kısımdan oluşan iğne sistemi ile uygulandı. Operasyon esnasında sistoskopi ile mesane konedildi. Polipropilen meshin yarattığı mesane boynu yüksekliği sistoskopi esnasında ayarlandı. Meshin abdominal kısımdaki serbest uçları hiçbir fiksasyon uygulanmadan cilt altı seviyesinde kesildi.Karın ön duvarındaki ve vajendeki insizyonlar primer sütüre edildi. Tartışma ve Yorum: Daha önce bir ve daha fazla sayıda başarısız stres inkontinans cerrahisi geçiren hastalarımızda 3 ve 6 aylık kontrollerinde stres inkontinansın saptanmaması yöntemin etkinliğini kanıtlamaktadır. Bu prosedürün yaygın olarak kullanıldığı merkezlerden bildirilen %90 lara varan 3 yıllık başarı oranları da bu tekniğin ileride daha geniş seriler ile karşımıza çıkabileceğini düşündürmektedir.
ABSTRACT
Introduction: Although there are more than 120 surgical technique for correction of stress incontinence in women; most of the results are not promising. Therefore, there is still need for effective and new surgical modalities which can be easily applied. We applied a new technique that is called T.V.T.( tension-free vaginal tape) in 2 patients successfully in our department. Cases: Both of the patients had stress incontinence surgery (colporrhaphy anterior and posterior) previously and the first patient had also a second surgery, namely Marshall-Marchetti-Krantz operation. There were recurrence of stress incontinence. Urodynamic studies were also consistent with stress incontinence. Technique: Operations were done under epidural anesthesia and according to the described original procedure. The paraürethral tissues were dissected through small, suburethral vaginal incision. A special prolene tape covered by a plastic sheath was introduced using a two component needle instrument. The tape was applied around the mid-ürethra. Bladder was checked by cystoscopy for any inadvertent damage. Bladder neck was elevated under the vision of cystoscopy. The vaginal and abdominal incisions were sutured primarily after cutting the abdominal ends of the tape in the subcutaneous tissue without any fixation. Results and Conclusion: We have detected no stress incontinence at 3rd and 6th months postoperatively. This shows the effectivity of procedure. With promising results fromdifferent centers this technique candidates to become more popular in the future.