E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2006 - Volume 16 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
5399 Viewed1052 Downloaded

Tamoxifen And Its Effects On Endometrium
Tamoksifen ve Endometriyum Üzerine Etkileri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2006;16(2):53-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Kadınlarda kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yeralan meme kanserinin adjuvan tedavisinde kullanılan trifeniletilen yapısında ve östrojen reseptörü için mikst agonist-antagonist özellikleri olan tamoksifen, en önemli yan etkilerini endometrium üzerine göstermektedir. Premenopozal kadınlarda pek olumsuz etkileri olmayan tamoksifen, postmenopozal kadınlarda kullanım süresi ve kümülatif doza bağlı olarak endometrial polip, endometrial hiperplazi, endometrial malignitelere sebep olabilmektedir. Diğer bir önemli nokta ise tamoksifen kullanan hastalarda endometriumun ve hatta bir polibin farklı yerlerinde farklı patolojilere eş zamanlı sebep olabilmesidir. Tamoksifen kullanan hastaların jinekolojik takipleri konusunda tam bir fikir birliğine varılmamıştır. Halen nispeten geçerli olan ve bizim de kliniğimizde uyguladığımız protokol asemptomatik kadınlarda yıllık kontrol, semptomları olan kadınlarda endometrial örnekleme yapmaktır. Tamoksifen kullanımının kesilmesi için gereken mutlak endikasyonlar ise endometriumda atipik hiperplazi veya kanser varlığının saptanmasıdır.
ABSTRACT
Endometrium is the most negatively affected tissue of the body by tamoxifen, used in adjuvant treatment of breast cancer which ranks second only to lung cancer in terms of risk of mortality. Having a mixed agonistic-antagonistic actions on estrogen receptors, tamoxifen is a triphenylethilene derivative. Although having mild effects in premenopausal women, tamoxifen may give rise to endometrial polyps, hyperplasia and even cancer in postmenoupausal women depending on the duration of use and the cummulative dose. An endometrium or a polyp of a patient using tamoxifen may harbor different pathologies simultaneously. There is no universal consensus on how to manage the gynecologic follow-up of these patients. Currently, we perform a yearly endometrial surveillance for asymptomatic and an endometrial curettage for symptomatic women. Absolute indications for stopping the drug are pathologic demonstration of atypical hyperplasia or endometrial cancer.