E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2238 Viewed956 Downloaded

The Role Of Immunologic Factors In Recurrent Pregnancy Loss
Tekrarlayıcı Gebelik Kayıplarında İmmunolojik Faktörlerin Önemi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(2):75-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Gebeliğin immunolojik nedenlerle tekrarlayıcı kaybı konusunda öne sürülen etkenler ve mekanizmalar ile bunların öneminin araştırılması. Materyal ve Metod: Reküren abortusta immunolojik etkenlerin rolünü inceleyen güncel araştırma sonuçları ve derlemelerin, literatürden özetlenmesi. Bulgular: Mononükleer hücrelerden, T-helper 1 tipi sitokinlerin üretilmesi; glikodelin A gibi endometrial sekretuar protein düzeylerinin yetersiz oluşu; otoimmun antikorlar, özellikle de antifosfolipid antikorların varlığı ve alloimmun mekanizmaların tekrarlayıcı gebelik kayıplarında sorumlu olabileceği literatürde belirtilmektedir. Tedavi genellikle deneysel aşamadadır. Sonuç: Semiallograft olarak feto-plasental ünitenin maternal immun reaksiyonlardan korunuşu ve tekrarlayıcı gebelik kayıplarında immunolojik etkenlerin rolü halen gizemini korumaktadır.
ABSTRACT
Objective: Investigation of immunologic factors in recurrent pregnancy loss. Materials and Methods: Current research results and reviews related to recurrent pregnancy loss are summarized from literature. Results: Production of T-helper 1 type cytokines by mononuclear cells; inadequate levels of endometrial secretory proteins like glycodelin-A; autoimmune antibodies, especially antiphospholipid antibodies and alloimmune mechanisms might be responsible in recurrent pregnancy loss. Therapy is still experimental. Conclusion: How the feto-placental unit as a semiallograft, protects itself from maternal immune responses and the role of immunologic factors in recurrent pregnancy loss is still a mystery.