E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1345 Viewed679 Downloaded

Termden Uzak Ciddi Preeklampsinin Tedavisinde Labetalola Ek Olarak Kullanılan Düşük Doz Aspirin ve Kalsiyumun Etkinliği
Termden Uzak Ciddi Preeklampsinin Tedavisinde Labetalola Ek Olarak Kullanılan Düşük Doz Aspirin ve Kalsiyumun Etkinliği

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(3):129-34

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Amacımız kontrollu bir araştırmada, termden uzak ciddi preeklampsinin tedavisinde labetalol ve nifedipine ilave olarak düşük doz aspirin ve yüksek doz kalsiyumun etkinliğini araştırmaktı. Araştırmanın Yapıldığı Yer: Zübeyde Hanım Doğumevi-An-kara Materyel ve Metod: Çalışma grubundaki 44 hasta primigravid idi ve 20. gebelik haftasından önce normotansiftiler. Hastaların gebelik yaşları 26-32 hafta arasında idi. Hastalar doğuma kadar hastanede yatırıldı. Rastgele seçilen 21 hasta Labetalole ilave olarak düşük doz aspirin ve kalsiyum ile tedavi edildi. Eklampsiyi önlemek için magnezyum sülfat kullanıldı. Respiratuvar distres sendromunu önlemek için ise betametazon kullanıldı. Sonuçlar t testi ve Fishers exact testi ile değerlendirildi. SonuçIar: Hasta ve infantların sonuçlarında önemli bir fark yoktu. Yorum: Termden uzak ciddi preeklempsinin rutin tedavisine ilave olarak düşük doz aspirin ve yüksek doz kalsiyumun effektif olmadığı görülmektedir.
ABSTRACT
Objective: Our aim was to test the efficacy of low-dose aspirin and high-dose calcium in addition to labetalol and nifedipine in the management of severe preeclampsia remote from term in a controlled trial. Institution: Zübeyde Hanım Maternity Hospital, Ankara. Materials and Methods: The patients (n=44) in the study group were primigravidas and found to be normotensive before the 20th gestational week. The gestational ages of the patients were between 26 and 32 weeks. The patients were hospitalized until the delivery. Twenty one patients were randomized and treated with low-dose aspirin and calcium in addition to labetalol. Magnesium sulphate was administered to prevent the eclampsia and betamethasone was chosen to prevent Respiratory Distress Syndrome. Results were analyzed by Students t test and Fishers exact test. Results: There was no significant difference in the outcomes of the patients and infants. Conclusion: It seems that the use of low-dose aspirin and high-dose calcium in addition to routine treatment of severe preeclampsia remote from term, is not effective.