E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2522 Viewed1216 Downloaded

The Continued Locking Single Layer Closure Of The Uterine Incision
Uterin Alt Segment Transvers İnsizyonun Tek Tabaka Kontinü Kapatılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):36-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Sezeryanda uterusun tek tabaka kontinü kilitlemeli sütürle kapatılmasının sonuçlarının araştırılması. Çalışmanın yapıldığı yer: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Diyarbakır. Materyel ve Metod: Çalışmaya tek tabaka kontinü kilitlemeli olarak uterin insizyonu kapatılan 75 olgu ile, iki tabaka olarak kapatılan 55 olgu alındı. Operasyon süreleri, kaybedilen kan miktarı, klinikte yatış süreleri karşılaştırmalı olarak incelendi. Bulgular: Uterin alt segment insizyonu tek tabaka kontinü kilitlemeli kapatılan grupta operasyon süresi ve kaybedilen kan miktarı, iki tabaka kapatılan gruptan anlamlı olarak daha düşük bulundu (p< 0.001). Klinikte yatış süresi ve sezeryan endikasyonları açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç: Sezeryanda uterin insizyonun tek tabaka kontinü kilitlemeli olarak kapatılmasının operasyon süresini ve kan kaybını önemli ölçüde azalttığı ve postoperatif dönemde komplikasyon oluşturmadığı tesbit edildi.
ABSTRACT
Objective: Investigation of the results of continued locking single layer closure of the uterine incision. Institution: Department of Obstetrics and Gynecology of Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır. Materials and Methods: The study group included 75 cases with the continued locking single layer closure and 55 cases with two layer closure of the uterine incision. Operative times, blood loos, hospitalization period were investigated and compared. Findings: Operative times and blood loos were significantly lower in the group of continued locking single layer closure (p< 0.01). There were no significant difference in hospitalization periods and indications for cesarean section. Results: We established that the continued locking single layer closure of the uterine incision decreased blood loss and operative times without any complication, during the postoperative period.