E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2222 Viewed994 Downloaded

The Diagnostic Value Of Sonohysterography In The Evaluation Of Suspected Intrauterine Pathologies In Infertile Patients
İntrauterin Patoloji Şüphesi Bulunan İnfertil Olguların Değerlendirilmesinde Sonohisterografinin Tanısal Önemi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(4):251-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı intrauterin anormallik şüphesi olan infertil olguların değerlendirilmesinde sonohisterografinin yerini araştırmaktır. Çalışmanın yapıldığı yer: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Materyel ve Metod: Bazal infertilite tetkiklerinde, normogonadotropik bulguları olan ve eşlerinin semen analizi normal sınırlarda değerlendirilen histerosalpingografi veya transvajinal ultrasonografide intrauterin patolojiden şüphelenilen 50 olgu çalışma grubunu oluşturdu. Olguların tümüne histerosalpingografi, transvajinal ultrasonografi ve eş zamanlı sonohisterografi yapılarak sonuçlar referans yöntem olarak kabul edilen histeroskopi ile karşılaştırıldı. Tanısal testler arasındaki uyum eşleştirilmiş örneklerde nonparametrik McNemar testi kullanılarak araştırıldı. Bulgular: Histeroskopik patolojik bulgularla (n=44) karşılaştırıldığında histerosalpingografinin 31 olguda (%70) patolojiyi fark edebildiği ancak 18 olguda (%40,9) doğru tanıya varıldığı bulundu. Transvajinal ultrasonografide 27 olguda patoloji fark edilirken (%61,3) 17 olguda doğru tanı konulduğu (%38,6) kaydedildi. Sonohisterografide ise 43 olguda (%97,7) patoloji fark edilirken 41 olguda doğru tanı konuldu (%93). Tüm lezyonlardaki tanı uyumu araştırıldığında transvajinal sonografi ve histeroskopi tanıları arasında anlamlı bir fark olduğu bulundu (p<0,01). Ayrıntılı analizde transvajinal ultrasonografinin uterus sineşileri dışındaki lezyonların tanısında histeroskopiden anlamlı olarak farklı olmadığı bulundu (p=0,25). Sonohisterografi tanılarının histeroskopi sonuçlarından farklı olmadığı bulundu (p=1). Sonuç: Sonohisterografi, transvajinal ultrasonografi tanılarının sensitivite ve spesifitesini arttırmasının yanısıra uterin kavitenin değerlendirilmesinde diagnostik histeroskopinin yerine geçebilecek duyarlı bir testtir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate the diagnostic value of sonohysterography in the evaluation of infertile patients suspected for intrauterine abnormality. Institution: SSK Ankara Maternity and Womens Health Teaching Hospital. Materials and Method: Fifty infertile women with suspected intrauterine pathologies by transvaginal ultrasonography and/or hysterosalpingography were included into this study. The patients included in the study had normogonadotrophic hormone profile and their male partner had normal semen analysis. Hysterosalpingography, transvaginal ultrasonography and sonohysterography were applied to all patients and results were compared with hysteroscopic finding as a gold standart. Diagnostic accuracy of the tests were evaluated using McNemar test in paired samples. Results: Comparison of pathologic hysteroscopic findings (n=44) with other diagnostic tests revealed that hysterosalpingography had detected lesions in 31 cases (%70) and accurate diagnosis was obtained in 18 cases (%40,9). Transvaginal ultrasonography had defined lesions in 27 cases (%61,3) and this finding were confirmed in 17 cases (%38,6) by hysteroscopy. Sonohysterography was able to detect pathologies in 43 cases (%97,7) and it was also confirmed in 41 of 43 cases (%93). When diagnostic accuracy of transvaginal ultrasonography was compared with hysteroscopic findings statistically significant difference among diagnostic techniques was observed (p<0,01). Further analysis revealed that diagnostic accuracy of transvaginal ultrasonography is not statistically different from reference technique when uterine synechea are excluded (p=0,25). Diagnostic accuracy of sonohysterography was not different from hysteroscopy (p=1). Conclusion: Sonohysterography was found to improve the sensitivity and specificity of transvaginal sonography and was capable of replacing diagnostic hysterocopy for evaluating uterine cavity.