E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1604 Viewed801 Downloaded

The Effect of Labor Type on the Neonatal Immune System: Leukocyte Counts and Lymphocyte Subpopulations
Doğum Şeklinin Neonatal İmmün Sistem Üzerine Etkisi: Lökosit Sayıları ve Lenfosit Subpopülasyonları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):167-71

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To assess the effect of the route of delivery or the labor over the leukocyte counts and lymphocyte subpopulations on the neonates. Material and Methods: This prospective study was administered on the healthy neonates of 68 singleton pregnant women, delivered at 38 to 42 weeks of gestation in the Clinic of Gestation with High Risk, Zekai Tahir Burak Women Health, Education and Research Hospital. Peripheral blood leukocyte, monocyte, granulocyte, lymphocyte counts and lymphocyte subpopulations were investigated in the umblical cord blood samples of 68 normal pregnancies, delivered either vaginally (n=33) (Group I) or by elective cesarean section (n=35) (Group II). A laser based flow cytometer was used to analyze surface markers on the mononuclear cells. Statistical analysis was performed by using SPSS analysis package programme (microsoftware version 11.0). Student's t and Mann-Whitney U tests were used to compare continuous data and chi-square test and Fisher's exact tests were used to compare the ratios and the percentages of independent samples. Results: In this study, mean total leukocyte, lymphocyte, granulocyte and monocyte counts were observed as lower in the Group I, delivered by vaginal route. However, no statistically significant difference was found between two groups with regard to these parameters. Mean percentages of lymphocyte, granulocyte, monocyte were found as higher in Group II, delivered by cesarean section. There was no statistically significant difference between two groups, also. Absolute values of CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ lymphocyte subpopulations were observed as higher in the group delivered by cesarean section without former labor than those delivered vaginally. CD4+/CD8+ lymphocyte subpopulations ratio was recorded high in the group delivered vaginally. Again, there was no significant difference between two groups, with regard to lymphocyte subpopulation counts and ratios. Conclusion: These data suggest that route of delivery may have an effect on the number of total leukocytes, monocytes, granulocytes, lymphocytes and different subsets of lymphocytes. However, future studies with larger groups are needed to enlighten this issue.
ÖZET
Çalışmamızın amacı, doğum şeklinin yenidoğan immün sisteminde lökosit, monosit, granülosit, lenfosit sayıları ve lenfosit subpopülasyonları üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmada gebeliğinin 38-42 haftalarında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yüksek Riskli Gebelik Departmanında sağlıklı doğum yapan 68 gebe kadın analiz edildi. 68 normal gebeliği olan hastada vajinal yolla doğum yapan (n=33)(Grup 1) veya elektif sezaryenle doğum yapan (n=35) (Grup 2) gebelerin umblikal kord kanı örneklemesinde periferal kan lökosit, monosit, granülosit, lenfosit sayıları ve lenfosit subpopülasyonları ile ve oranları araştırıldı. Lazer bazlı flowsitometri mononukleer hücrelerin yüzey belirteçlerinin analizi için kullanıldı. Çalışmada SPSS 11.0 paket programından faydalanılıp Student t test ve Mann-Whitney U testleri ile sürekli değişkenler karşılaştırılırken, ki-kare ve Fisher exact testleri ile bağımsız verilerin yüzde ve oranları ile ilgili istatistiksel analizler yapıldı. Bulgular: Bu çalışmada vajinal yolla doğum yapanlarda (Grup 1) ortalama total lökosit, lenfosit, granülosit ve monosit sayıları daha düşük gözlemlendi. Buna rağmen her iki grup arasında anlamlı istatistiksel bir fark izlenmedi. Sezaryen ile doğum yapanlarda (Grup 2) lenfosit, granülosit, monosit yüzdeleri daha yüksekti. Ancak iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmadı. Lenfosit subpopülasyonunda CD3+,CD4+,CD8+,CD16+,CD19+ kesin değerlerinin sezaryen ile doğum yapanlarda daha yüksek olduğu gözlemlendi. CD4+/CD8+ lenfosit subpopülasyonunun oranı da normal vajinal yolla doğum yapan grupta daha yüksek saptandı. Bununla birlikte lenfosit subpopülasyonu sayı ve oranları açısından her iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Sonuç: Bu çalışma gösteriyor ki; yenidoğan immün sistemi, total lökosit, monosit, granülosit, lenfosit sayıları ve lenfosit alt grupları doğum şeklinden etkilenmektedir. Buna rağmen bu düşünceyi aydınlatmak için daha geniş grupları kapsayan çalışmalara ihtiyaç vardır.