E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 25 Nov 2013
Year 2013 - Volume 23 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
840 Viewed350 Downloaded

The Effects of Maternal Body Mass Index on Biometric Parameters in the Fetal Period
Anne Beden Kitle İndeksinin Biyometrik Fetal Parametreler Üzerine Olan Etkileri

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2013;23(4):242-9

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To research the effects of maternal obesity on fetal development at the prenatal stage by observing the pregnant women with individually different body mass indexes. Material and Methods: There have been 444 pregnant women ages ranging from 19 to 44 and gestational weeks ranging from 14 to 40 included in the research. The pregnant women divided into three groups according to their body mass indexes. Group 1 consists of 139 pregnant women and the body mass index ranging from 20 to 24,9. Group 2 consists of 185 pregnant women and the body mass index ranging from 25 to 29,9. And group 3 consists of 120 pregnant women and the body mass index ranging from 30 to 34,9. The parameters of head circumference (HC), bi-parietal diameter (BPD), abdominal circumference (AC) and femur length (FL) of fetuses have been measured. Additionally, the means of fetal parameters for each gestational weeks, trimesters and months are calculated for each group according to the maternal body index. Results: There was a strong relationship between all the parameters and gestational weeks (p<0.001). There was a relationship between maternal weight and fetal parameters (p<0.001). Additionally, it has been observed that there was a significant difference between the trimester and months of the same groups (p<0.05), while there was no significant difference between the same months and the same parameters among the groups observed (p>0.05). Conclusion: It has been observed that the more the maternal body mass increases, the more the fetal parameters increases. There is a chance that the greater increase in maternal weight gain during pregnancy may cause negative effects on fetal development. We assume that the data we have gathered in our research will provide the suitable insight about the relationship between the maternal weight in fetal period and the fetal parameters.
ÖZET
Amaç: Farklı beden kitle indeksine sahip gebelerdeki maternal obezitenin prenatal dönemdeki fetal gelişim üzerine olan etkilerini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yaşları 19-44 arasında olan ve gebelik haftası 14-40 haftalar arasında değişen 444 hamile dahil edildi. Gebeler beden kitle indeksine göre; beden kitle indeksi 20-24,9 arasında olan 139 gebe kadın I. grup, 25-29,9 arasında olan 185 gebe kadın II. grup ve 30-34,9 arasında olan 120 gebe kadın III. grup olarak üç gruba ayrıldı. Fetuslara ait baş çevresi (HC), bi-parietal çap (BPD), karın çevresi (AC) ve femur uzunluğu (FL) parametreleri alındı. Ayrıca annenin beden kitle indeksine göre fetus parametrelerinin haftalara, trimestere ve aylara göre ortalamaları hesaplandı. Bulgular: Tüm parametreler ile gestasyonel yaş arasında anlamlı ilişki vardı (p<0,001). Annenin beden kitle indeksi ile fetus parametreleri arasında anlamlı ilişki vardı (p<0,001). Annenin beden kitle indeksine göre fetus parametrelerinde, trimester ve ay gruplarında gruplar arası fark varken (p<0,05), grup içi karşılaştırmada fark bulunamadı (p>0,05). Sonuç: Maternal beden kitle indeksindeki artışın fetal parametreleri de artırdığı gözlemlendi. Gebelik süresince anne kilosundaki aşırı artışlar fetal gelişimi negatif yönde etkileyebilir. Çalışmamızdaki verilerin fetal dönemde maternal kilo ile fetal parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde yardımcı olacağını düşünmekteyiz.