E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2009 - Volume 19 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2334 Viewed842 Downloaded

The Effects of Tubal Segmental Excision on Ovarian Histopathological Examination in the Rats: An Experimental Study
Ratlarda Tubal Segmental Eksizyonun Over Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Deneysel Çalışma

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2009;19(6):335-41

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Ratlarda tubal segmental eksizyon işleminin 1. ve 6. aylarda over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yirmi sekiz adet 3.5 aylık rat rastgele 4 gruba ayrıldı. Grup 1 (n= 7): Laparatomi yapılıp 1 ay sonra sol ooferektomi yapılan grup. Grup 2 (n= 7): Sol tubal segmental eksizyon yapılıp 1 ay sonra sol ooferektomi yapılan grup. Grup 3 (n= 7): Laparatomi yapılıp 6 ay sonra sol ooferektomi yapılan grup. Grup 4 (n= 7): Sol tubal segmental eksizyon yapılıp 6 ay sonra sol ooferektomi yapılan grup. Sol over örnekleri formaldehidle tespit edildi. Hemotoksilen eozin (HE) ile boyanan preparatlarda over folikül rezervi saptandı. Atretik foliküller corpus luteum, corpus albicans sayıldı. Corpus luteum içi anjiyogenesiz varlığındaki gerileme ve ovaryan stromada fibrozis varlığı incelendi. Overdeki folikül kisti sayıldı. Grup 1 grup 2 ile, grup 3 ise grup 4 ile karşılaştırıldı. Ordinal veriler için Mann Whitney U testi, nominal veriler için ki-kare testleri kullanıldı. p< 0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Grup 1 grup 2 ile grup 3 grup 4 ile karşılaştırıldığında, atretik folikül sayısı segmental eksizyon yapılan gruplarda anlamlı olarak artmıştı. Diğer tüm değerler benzer bulundu. Erken dönemde grup 2'de corpus luteum içi anjiyogenezisteki gerilemede azalma ve corpus luteum sayısında artış tespit edildi. Geç dönemde sadece corpus luteum içi anjiyogenezisteki gerilemedeki azalma sebat ederken, corpus luteum sayısı normale döndü. Grup 4'de makroskobik kist tespit edildi. Sonuç: Ratlarda unilateral tubal segmental eksizyon işlemi, gerek erken gerekse geç dönemde atretik folikül sayısında anlamlı artışa neden olmaktadır. Ayrıca erken dönemde corpus luteumdaki anjiogenezisteki gerilemede hafif bir azalma yaparken, corpus luteum sayısında hafif bir artışa neden olmaktadır. Geç dönemde ise over kistine neden olabilmektedir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to investigate the effects of tubal segmental excision on rat ovarian histopathology in the first and sixsth months of operation. Material and Methods: 3.5 months old 28 rats are divided into 4 groups. Group 1(n= 7): Group in wich underwent left oopherectomy one month after laparatomy. Group 2 (n= 7): Group in wich underwent left oopherectomy one month after tubal segmental excision. Group 3 (n= 7): Group in wich left oopherectomy was done six month after laparatomy. Group 4 (n= 7): Group in wich left oopherectomy was done six months after left tubal segmental excision. Left ovary specimens are fixed with formaldehyde, dyed with hematoxylen-eosin and ovarian reserve is examined. The number of athretic follicles, corpus luteum and corpus albicans are determined. Draw back of angiogenesis in corpus luteum and presence of fibrosis in ovarian stroma are examined. Follicle cysts in the ovar yare counted. Group 1-groups 2 is compared with groups 3-groups 4. Mann Whitney U test is used for statistical analysis of ordinal results and X² test is used for analysis of nominal results. p< 0.05 accepted as statistically meaningful. Results: When group 1-groups 2 is compared with Group 3-Group 4, it is determined that the number of athretic follicle is increased significantly in the group underwent segmental excision. Other results are found similar. In the early period a decrease in draw back of angiogenesis in the corpus luteum and increase in number of corpus luteum are determined. In group 2. In the late period, decrease in draw back of angiogenesis in corpus luteum is persisted but number of corpus luteum is returned to normal. Macroscopic cysts is determined in groups 4. Conclusion: Unilateral tubal segmental excision prosedure of rats cause a significant increase in atretic follicle number both in early and late period. Additionally, in the early period it causes a slight decrease in draw back of angiogenesis in the corpus luteum and cause a slight increase in the number of corpus luteum. It can cause ovarian cyst in the late period.