E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
3183 Viewed1213 Downloaded

The Evaluation Of Cases With Preeclampsia, Eclampsia And HELLP Syndrome In Our Clinic
Preeklampsi, Eklampsi ve HELLP Sendromu Olgularımızın Değerlendirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(2):72-80

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Kliniğimizde doğum yapan preeklampsi, eklampsi ve HELLP sendromu olgularında klinik, biyokimyasal sonuçlar ile maternal-fetal morbiditenin ve mortalitenin incelenmesi, literatür bilgileri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1/1/1998-1/1/2004 tarihleri arasında doğum yapan 30 hafif preeklamptik, 66 ağır preeklamptik, 8 eklamptik, 14 HELLP sendromlu ve aynı dönemde rastgele seçilen 59 kontrol olgularından 5 grup oluşturuldu. Grupların klinik, laboratuvar bulguları, maternal-fetal morbiditenin ve mortalite ve doğum şekilleri değerlendirildi. Bulgular: Kliniğimizde 1/1/1998-1/1/2004 tarihleri arasında gerçekleşen 5250 doğumda preeklampsi oranı %1.8 (96), eklampsi oranı %0.15 (8) ve HELLP sendromu oranı %0.27 (14) olarak tespit edildi. Toplam 2 maternal mortalite gerçekleşti. Ağır preeklampsi, eklampsi ve HELLP sendromlu olgularda; abruptio plasenta (p= 0.001), dissemine intravasküler koagülasyon (p= 0.005), erken neonatal mortalite (p= 0.001), prematürite (p= 0.0001), intrauterin ölüm (p= 0.003) ve intrauterin gelişme geriliği (p= 0.0001) hafif preeklampsi, kontrol gruplarına göre daha yüksek tespit edildi ve gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı idi. Ağır preeklampsi ve HELLP sendromlu olgularda; akut böbrek yetmezliği (p= 0.005) ve postpartum hemoraji (p= 0.004) daha yüksek tespit edildi ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Preeklampsi, eklampsi ve HELLP sendromu olgularında en az 1 adet maternal ve/veya fetal komplikasyon gelişen olgular ile antenatal takip arasındaki ilişki incelendiğinde; düzenli antenatal takip yapılmayan olguların %82.9unda (68/82) en az 1 adet komplikasyon tespit edildi (p= 0.004). Kliniğimize sevk edilen olguların %91.1inde (41/45) en az 1 adet maternal ve/veya fetal komplikasyon gelişti (p=0.02). Sonuç: Özellikle ağır preeklampsi, eklampsi ve HELLP sendromu yüksek maternal-fetal morbidite ve mortalite ile hala obstetrikte önemli bir sorundur. Düzenli antenatal takip yapılmayan olgularda komplikasyon oranı artmaktadır. Sevk edilen olgularda komplikasyon oranının fazla olması bize kadın doğum ünitelerinde yoğun bakım ünitesi gereksinimini göstermektedir. Preeklampsi, eklampsi veya HELLP sendromu şüphesinde acilen üçüncü basamak bir merkeze hastanın transferi gerekmektedir.
ABSTRACT
Objective: Evaluation of clinical, biochemical results and maternal-fetal morbidity and mortality of the cases of preeclampsia, eclampsia and HELLP syndrome parturited in our clinic and comparing them with literature datas were aimed. Material and Methods: Five groups are formed among women who gave birth in Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital between 1.1.1998 and 1.1.2004, 30 cases with mild preeclampsia, 66 cases with severe preeclampsia, 8 cases with eclampsia, 14 cases with HELLP syndrome and 59 cases as control group selected at random at the same period. The clinical and labaratory findings, maternal-fetal morbidity and mortality, antenatal follow rates, rates of cases sent to our hospital, relation of these cases with fetal complications and also types of delivery were evaluated. Results: The preeclampsia rate was found as 1.8% (96), eclampsia rate was found as 0.15% (8), and HELLP syndrome rate was found as 0.27% (14) among 5250 delivery occured in our clinic between 1.1.1998-1.1.2004 . 2 maternal mortality occured at total. Abruptio placenta (p= 0.001), dissemineted intravasculer coagulation (p= 0.005), early neonatal mortality (p= 0.001), prematurity (p= 0.0001), intrauterin death (p= 0.003) and intrauterin growth retardation (p= 0.0001) ratios were found high in severe preeclampsia, eclampsia and HELLP syndrome cases compared with mild preeclampsia and control groups and statistically significant difference was found. The relation between cases with at least one maternal and/or fetal complication and antenatal follow in cases with preeclampsia, eclampsia and HELLP syndrome was evaluted; at least one complication (p= 0.004) was found in 82.9% (68/82) of cases without antenatal follow. At least one maternal and/or fetal complication (p= 0.02) occured in 91.1% (41/45) of cases sent to our clinic. Conclusion: Especially severe preeclampsia, eclampsia and HELLP syndrome are still important problems because of high maternal-fetal morbidity and mortality ratios. Complication ratio increases in cases without regular antenatal follow. High complication ratio in cases sent to our clinic shows intensive care unit need in gynecology and obstetric clinics. Preeclampsia, eclampsia or HELLP syndrome