E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2035 Viewed1022 Downloaded

The Investigation Of Serum Levels Of Nitric Oxide, Malondialdehydeand Superoxide Dismutase In Postmenopausal Women
Postmenopozal Dönemdeki KadınlardaSerum Nitrik Oksit, Malondialdehit veSüperoksit Dismutaz Düzeylerinin Araştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(4):274-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Postmenopozal dönemdeki kadınlarda yapılan son çalışmalarda, oksidatif reaksiyonların, artmış nitrik oksit düzeylerinin ve lipid peroksidasyonun önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Çalışma postmenopozal dönemdeki kadınlarda serum nitrik oksit, malondialdehit ve süperoksit düzeylerindeki değişiklikleri saptamak amacıyla yapıldı. Materyel ve Metod: Postmenopozal dönemdeki 55 kadından kan örnekleri alındı, serum nitrik oksit (NO), malondialdehit (MDA) ve süperoksit dismutaz (SOD) düzeyleri ölçüldü ve istatistiksel anlamlılık değerleri hesaplandı. Kontrol grubu tümüyle sağlıklı 35 kadından oluştu. Bulgular: Postmenopozal dönemdeki kadınlarda serum SOD, NO ve MDA seviyelerinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, değerlerde anlamlı bir azalma görüldü (sırasıyla p<0.005, p<0.001, p<0.001). Sonuç: Postmenopozal dönem ile serum nitrik oksit, malondialdehit ve süperoksit dismutaz, apoprotein A1, apoprotein B1 ve lipoprotein anın yakın ilişkisi olduğunu vurgulayan çalışmalar vardır. Bu çalışmada postmenopozal dönemdeki kadınlarda serum SOD, NO ve MDA seviyelerinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, değerlerde anlamlı bir artma saptanmıştır. Bu bulgular postmenopozal dönemdeki kadınlarda hücre membranı hasarında, aterosklerozda, kanser ve yaşlanmada etiyolojik bir faktör olarak NO, MDA ve SOD görülebilir.
ABSTRACT
Objective: Recent studies performed on women in postmenopausal periods demonstrated an increased oxidative reaction and important roles of nitric oxide and lipid peroxidation. This study was conducted to investigate the serum levels of nitric oxide, malondialdehyde and superoxide dismutase in postmenopausal women. Materials and Methods: This study included 55 postmenopausal women and control group of 35 apparently healthy women. Blood samples were collected and serum levels of nitric oxide, malondialdehyde and superoxide dismutase were measured. Results: The serum values of superoxide dismutase, nitric oxide and malondialdehyde were significantly increased in postmenopausal women when compared with controls (P<0.005, P<0.001, P<0.001 respectively). Conclusion: Serum values of superoxide dismutase, nitric oxide and malondialdehyde, apoprotein A1, apoprotein B1 and liopoprotein a had closely related to postmenopausal periods as emphasized in previous studies. The results of our study established increased levels of superoxide dismutase, nitric oxide and malondialdehyde. Furthermore, these results demonstrated that NO, MDA, SOD might be etiological factors seen in cell membrane damage, arteriosclerosis, cancer and ageing in postmenopausal periods.