E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
966 Viewed400 Downloaded

The Rate of Malignancy in Endometrial Polyps
Endometriyal Poliplerdeki Malignite Oranı

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(2):90-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Giriş: Endometriyum kanserinin endometriyal poliplerden kaynaklanması veya eş zamanlı görülmesi nadir olup; sıklık %1-5 arasında rapor edilmektedir. Histolojik değerlendirme, poliplerde malignitenin dışlanmasını sağlayacak en kesin yöntem olsa da, düşük riskli olguların belirlenip, bu olguların yönetiminde gözlem metodu uygulanması ile gereksiz cerrahiden kaçınılması sağlanacaktır. Bu çalışmada; premalign ve malign poliplerdeki semptomatolojik, klinik ve ultrasonografik bulguların tanımlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma retrospektif bir çalışma olup; polip tanısı alan ve histeroskopik olarak tedavi edilen 174 olgunun dosya kayıtlarından demografik, semptomatolojik ve klinik bilgilerine ulaşılmıştır. Olgular benign ve premalign/malign olarak gruplandırılmış ve bu iki grubun özellikleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: Ortalama yaş 45 (24-80) yıl olarak saptınmıştır. Başvuru esnasında olguların çoğunluğunun semptomatik (%69) ve premenopozal (73) olduğu görülmüştür. Olguların %4.6'sının ise polip histolojisinin premalign veya malign olduğu saptanmıştır. Hemoglobin düzeyi ortalamaları premalign/malign grubunda benign gruba göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur (sırasıyla 10.1 mg/dL; 11.3 mg/dL. p= 0.03). Olgular semptomların başlangıç süresi ortalamaları bakımından değerlendirildiğinde, premalign/malign olguların benign olgulardan daha kısa bir başlangıç süresi olduğu görülmüştür. (sırasıyla 3.63 ay; 11.3 ay; p= 0.04). Ayrıca tamoksifen kullanımı premalign/malign grupta anlamlı olarak daha fazla sıklıkta saptanmıştır. Sonuç: Tamoksifen kullanım sıklığı, malign ve premalign patolojili endometriyal poliplerde benign poliplerden anlamlı olarak daha fazladır.
ABSTRACT
Objective: The incidence of carcinoma confined to endometrial polyps varies between 1-5%. Although histological evaluation of polyps is the only way to assure absence of malignancy, expectant management may be sufficient in case of low risk women with polyps, there by avoiding unnecessary surgery. The objective of this study was to evaluate the association of premalignancy and malignancy with symptomatic, some clinical characteristics and ultrasonographic findings. Material and Methods: This study is a retrospective chart review. The medical records of 174 women who submitted to hysteroscopic resection of endometrial polyps were reviewed and clinical characteristics, symptomatic and histological diagnosis of the resected polyps were assessed. Patients were classified as premalignant/malignant and benign and the features of these two groups were compared. Results: The median age was 45 (24-80). The majority of patients were symptomatic (%69) and premenopausal (%73). Polyps with premalignant and malignant hystology comprised 4.6% of cases. The hemoglobin levels were lower in premalignant and malignant polyps compared to benign polyps (10.1 mg/dL vs 11.3 mg/dL; p=0.03 respectively). The time of the onset of symptoms were shorter in premalignant or malignant polyps compared to benign cases (3.63 vs 11.3 months; p= 0.04 respectively). The incidence of tamoxifen use were higher in premalignant or malignant group. Conclusion: The incidence of tamoxifen use was significantly higher in patients with premalignant and malignant endometrial polyps than benign polyps.