E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2606 Viewed872 Downloaded

The Relationship Between Plasma Erythropoietin Levels Andrenal Functions In Pregnancy-induced Hypertension
Gebeliğe Bağlı Hipertansiyonda Plazma Eritropoetin Düzeyleri ve Böbrek Fonksiyonları Arasındaki İlişkiler

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(3):117-21

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Gebeliğe bağlı hipertansiyonda (PIH) plazma eritropoetin düzeyi ile böbrek fonksiyonlarının ilişkisini araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Materyal ve Metod: 45'i kontrol, 80'i çalışma grubu (PIH) olmak üzere 125 gebe kadında hemoglobin, hematokrit, trombosit ve lökosit sayısı, idrarda protein miktarı,serum protein,albumin, total bilirubin, direkt bilirubin, SGOT, SGPT, LDH, ürik asit, BUN, kreatinin, plazma fibrinojen ve plazma eritropoetin düzeyleri ölçüldü. İstatistiksel değerlendirmede student-t testi ve regresyon-korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Böbrek fonksiyonları açısından kontrol grubundaki normal gebelere göre anlamlı fark bulunmayan hafif preeklampsi grubunda, anlamlı şekilde plazma eritropoetin düzeyleri yüksekti ve hemoglobin düzeyleri ile ters orantılı ilişki gösteriyordu. Kreatin klerensinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede düştüğü eklampsi grubunda ise plazma eritropoetin düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık görülmedi. Sonuç: Hafif preeklampside plazma eritropoetin düzeylerinin yükseldiği, böbrek fonksiyonlarının ileri derecede etkilendiği eklampsilerde ise böyle bir artışın olmadığı görüldü.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the relationships between plasma erythropoietin levels and renal functions in pregnancy-induced hypertension. Institution: University of Ondokuzmayıs, Faculty of Medicine, Deparment of Gynecology and Obstetrics. Material and Methods: In 45 women with normal prenancy and 80 women with pregnancy-induced hypertension, hemoglobin, hematocrite, thrombocyte and leucocyte counts, urinary protein, plasma protein, albumin, total bilirubin, direct bilirubin, SGOT, SGPT, LDH, uric acid, blood urine nitrogen, creatinin, plasma fibrinogen and plasma erythropoietin levels were measured. Data were presented as mean ± standart deviation. To analyze numerical data, student-t test and correlation-regression analysis were used. Result: There was a significant elevation in plasma erythropoietin levels in mild preeclampsia group but renal function were not different as compared with control group. An inverse relationship were found between hemoglobin and erythropoietin levels. There were not a significant difference between plasma erythropoietin levels of control and eclamptic group in which creatin clerence was significantly low. Conclusion: There was a significant elevation in plasma erythropoietin levels in mild preeclampsia in which the renal functions were normal. But the same result wasnt found in eclampsia in which the renal functions worsened.