E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2389 Viewed839 Downloaded

The Relationship Between The Umbilical Artery Doppler Indices Andperinatal Prognosis In A High-risk Population
Yüksek Riskli Gebelikte Umbilikal Arter Doppler Analiz Sonuçları İle Perinatal Prognoz İlişkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(3):122-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı yüksek riskli gebeliklerde umbilikal arter Doppler analiz sonuçları ile perinatal prognoz arası ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi. Materyel ve Metod: Bu retrospektif çalışma hastanemiz Yüksek Riskli Gebelikler Bölümünde yatırılarak izlenmiş ve umbilikal arter Doppler çalışması yapılmış 88 olgunun dosya kayıtları taranarak yapıldı. Hastalar umbilikal arter Doppler bulgularına göre normal, pulsatilite indeksi >95% persentil ve enddiastol akım yok şeklinde A,B,C gruplarına ayrıldı. Bulgular: Doğumda düşük gestasyon yaşı, doğum öncesi son nonstress testinin reaktivitesi, yenidoğan ölüm hızı ve 5. dk apgar skorunun düşüklüğü açısından C grubu ile A ve B grupları arasında istatistiksel önemli farklılık vardı. Intrauterin gelişme geriliği ve nonreaktif nonstres test sıklığı Grup B de, Grup A ya göre anlamlı yüksekti. Sonuç: Yüsek riskli bir gebe grubunda umbilikal arter Doppler bulguları kötü perinatal prognozun iyi bir göstergesidir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate the relationship between the umbilical artery Doppler indices and perinatal prognosis in a high-risk population. Institution: Dr.Zekai Tahir Burak Womens Hospital. Material and Methods: This retrospective study is conducted on a high-risk pregnant population (n=88) hospitalized and evaluated by umbilical artery Doppler in the High-Risk Pregnancy section of our hospital. Cases were classified into 3 groups A,B,C according to the results of the Doppler study respectively as those having normal, those with Doppler pulsatility index >95% percentile and those without end diastolic flow. Results: Low gestational age at birth, nonreactivity of the last nonstress test, neonatal death incidence and low 5. min apgar scores were significantly increased in group C as compared with group A and group B. The incidence of growth retardation and nonreactive nonstress test increased significantly in group B compared with group A. Conclusion: The umbilical artery Doppler technique is an efficient marker of perinatal prognosis in a high risk population.