E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 25 Nov 2013
Year 2013 - Volume 23 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1261 Viewed485 Downloaded

The Role of the Prediction for Preeclampsia and IUGR at High Risk Pregnancy by Uterine Artery Doppler Between 11-14 Weeks of Gestation
Yüksek Riskli Gebeliklerde 11-14 Hafta Uterin Arter Dopplerinin Preeklampsi ve IUGR Öngörüsündeki Rolü

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2013;23(4):211-4

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Preeklampsi gelişimi için yüksek risk taşıyan gebelerde ilk trimester uterin arter Doppleri kullanılarak, bu hastalarda kötü gebelik sonuçlarına neden olan preeklampsi ve intrauterin gelişme kısıtlılığı (İUGK) gelişme riskini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu observasyonel çalışmaya kliniğimize 2008-2010 yılları arasında başvuran, kötü gebelik sonuçları için risk taşıyan 56 gebe dâhil edilmiştir. Hastanın daha önce preeklampsi, HELLP sendromu, eklampsi geçirmesi veya gebede kronik hipertansiyon, renal hastalık, otoimmün hastalık, trombofili gibi kronik bir hastalığın bulunması risk faktörü olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen tüm gebelere 11-14 haftalar arası transabdominal uterin arter Doppler incelemesi uygulanmıştır. Bulgular: İncelenen 56 yüksek riskli gebenin 21 (%37,5)'inde anormal, 35 (%62,5)'inde normal uterin arter Doppler dalga formu izlenmiş, rezidif indeks (RI) ölçülmüştür. Anormal uterin arter dalga formu saptanan hastaların 6 (%28,6)'sında preeklampsi, 4 (%19)'ünde İUGK geliştiği görülmüştür. Anormal uterin arter Doppler formunun negatif prediktif değeri (NPV) preeklampsi ve İUGK için %97,1 olarak saptanmıştır. Sonuç: Yüksek riskli gebelerde 11-14 haftalar arası bakılan uterin arter Dopplerinin preeklampsi gelişimi için negatif prediktif değeri anlamlıdır. Kliniğimizde takip edilen gebelerin değerlendirmesi sonucu elde edilen veriler literatür bilgileri ile uyumludur.
ABSTRACT
Objective: The risk of the prediction of intrauterine growth restriction (IUGR) and preeclampsia at high risk for preeclampsia which caused adverse outcome is investigated by using first trimester uterine artery Doppler. Material and Methods: In this observational study, 56 patients,having the risk of advers pregnancy outcomes,were examined in our clinic between 2008-2010. Previous preeclampsia, previous HELLP syndrome or eclampsia, chronic hypertension in pregnancy, renal failure, autoimmune diseases or inherrited trombophilia were noted as risk factors for preeclampsia. Between 11-14 weks of gestation uterine artery Doppler was used to all pregnancies. Results: Among 56 high risk pregnancies,21 (37.5%) had abnormal, 35 (62.5%) had normal uterine artery wave form and resistive index. Six (28.6%) pregnancies had preeclampsia and 4 (19%) had IUGR in who had abnormal uterine artery Doppler. Negative predictive value (NPV) is 97.1% for the prediction of preeclampsia and IUGR in abnormal uterine artery Doppler form. Conclusion: NPV of uterine artery Doppler between 11-14 weeks of gestation using for prediction of preeclampsia and IUGR is satisfying enough. Our results are coraleted with literature.