E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2658 Viewed928 Downloaded

The Type And Frequency Of Genetic Abnormalitiesin Spontaneous Abortions
Spontan Abortuslardaki Genetik Anomalilerin Sıklığı ve Tipleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(2):63-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk ya da erken ikinci trimester abortuslarındaki kromozom anomalisi sıklığını ve tiplerini tespit etmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran ve karyotip analizleri yapılan 39 spontan abortus olgusu dahil edildi. Kromozom anomalisi varlığı ile araştırılan parametreler arasındaki ilişkiler Fisherin kesin testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Otuz dokuz hastadan kromozom anomalisi saptanan 11 hastanın 9unda anöploidi, 2sinde ise yapısal anomaliler mevcuttu. İlk ve erken ikinci trimester abortuslarında en fazla saptanan anomali trizomilerdi. Otuz beş yaş üzerindeki hastalarda genetik anormallik sıklığı artmakla birlikte aradaki fark istatistiksel anlamlı değildi. Sonuç: İlk ve erken ikinci trimester abortuslarının etiyolojisinde genetik anomaliler önemli yer tutmaktadır ve trizomiler en sıklıkla saptanan kromozom anomalileridir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine the type and frequency of chromosomal abnormalities in first or early second trimester abortions. Material and Methods: Thirty-nine patients from whom conseptuses were karyotyped at the time spontaneous abortion at the Department of Obstetrics and Gynecology of Uludag University Hospital were included in the study. The relationship between the presence of chromosomal abnormalities and the studied parameters were evaluated by use of Fishers exact test. Results: Chromosomal abnormalities were identified in 11 of 39 patients, 9 with aneuploidies, and 2 with structural abnormalities. The most frequent abnormality was trisomy in the first and early second trimester abortions. Although the genetic abnormalities were detected more frequently after age 35, the difference was not statistically significant. Conclusion: Genetic abnormalities have an important role in the etiology of first and second trimester abortions and trisomies are the most frequent chromosome abnormalities.