E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2223 Viewed744 Downloaded

The Value Of Endocyte In Determination Of Endometrial Pathologies
Endometriyal Patolojilerin Saptanmasında Endocyte'in Yeri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):236-40

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Endometriyal patolojilerin saptanmasında Endocytein etkinliğini belirlemek Çalışmanın yapıldığı yer: SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul Materyal ve Metod: Bu çalışma, Temmuz 1993 ve Mayıs 1994 tarihleri arasında, SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Polikliniğine vajinal kanama yakınmasıyla başvuran 100 hastada randomize olarak gerçekleştirilmiştir. Olguların tümünde Endocyte ile endometriyal örnekleme yapıldıktan hemen sonra probe küretaj uygulandı. Probe küretaj materyalinin histopatolojik sonucu, standart olarak kabul edilerek Endocyte örneklemesinin tanısal değeri yalancı pozitiflik, yalancı negatiflik, spesifite, sensitivite ve prediktif değerler açısından yorumlandı. Bulgular: Probe küretaj standartlı Endocyte tanısında malign lezyonlar için sensitivite % 100, hiperpaziler için % 45.8 olarak bulundu. Benign lezyonların sitopatolojik tanısı için sensitivite oranının ise düşük olduğu saptandı. Yorum: Endometriyal malignite ve öncül lezyonlarının tanısı için Endocytein non-invaziv bir yöntem olarak güvenli olduğu görüldü.
ABSTRACT
Objective: To found the efficiency of Endocyte in determination of endometrial pathologies Institution: SSK Göztepe Education Hospital, Kartal Education and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic, GATA Haydarpaşa Education Hospital Pathology Department Materials and Methods: This randomised study is realised between July 1993 and May 1994 in 100 patients who admitted to SSK Göztepe Hospital Polyclinics with abnormal vaginal bleeding. Probe curettage was applied to all cases just after from the endometrial sampling which has been taken with Endocyte. We accepted the probe curettage hystopathologic results as standard and we concluded the diagnosis value of Endocyte sampling based on false positive, false negative, spesifity, sensitivity and predictive values. Results: In diagnosis with Endocyte which has been standardized with probe curettage, ıt was found for malign lesions the sensitivity 100 %, for hyperplasies 45.8 %. It was determined that the sensitivity rate is less in determination of benign lesions for cytopathologic diagnosis. Conclusion: It was seen that Endocyte is confidentially non invasive methode for the detection of malign and precursors lesions of endometrium.