E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2298 Viewed1306 Downloaded

The Value of Laparoscopy In The Gynecologic Pathologies Leading To Akut Abdominal Pain
Akut Batına Neden Olan Jinekolojik Patolojilerde Laparoskopinin Yeri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):213-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Akut karına neden olan jinekolojik patolojilerde laparoskopinin yerini araştırmak. Materyal ve Metod: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 1992-96 tarihleri arasında başvuran ; jinekolojik kaynaklı acil patoloji olduğu düşünülen 98 olgu çalışmaya alındı. Nonjinekolojik nedeni olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. İstatistiksel analizler için Student T testi kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel olarark anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 28.4(16-57) olup %46.8(46) olguya laparoskopi yapıldı. Olguların 37si (%37.7) laparoskopik olarak tanı aldı ve tedavi edildi. En sık rastlanan jinekolojik kaynaklı akut batın nedeni ektopik gebelik idi. Laparoskopi yapılan grupta hastanede kalış süresi daha kısaydı (p<0.05). Bir hastada laparoskopi sonrası pulmoner emboli gelişti. Sonuç: Acil jinekolojik patolojilerde laparoskopi uygulanabilir bir yöntemdir ve laparotomiye göre birçok avantajı vardır. Ancak laparartomi hala geçerliliğini korumaktadır.
ABSTRACT
Objective: To determine the place of laparoscopi in gynecologic pathology causing to acute abdominal pain. Material and Method: Total 98 patients with acute abdominal pain were enrolled in this study in The Department of Obstetrics and Gynecology, Akdeniz University School of Medicine between 1992 to 1996. The patients with nongynecologic causes were excluded from the study. Student T test was used to statistical analysis and p<0.05 was accepted to be statisticaly significant. Results: Mean age was 28.4(16-57) and laparoscopy was performed in 46.8% (46) patients. Thirty seven(37.7%) patients were diagnosed and treated with laparoscopy. Ectopic pregnancy was the most frequent gynecologic pathology leading to acute abdominal pain syndrome. The period of time resting in the hospital was shorter in patients with laparoscopic procedures(p<0.05). Pulmoner embolus developed in one case after laparoscopy. Conclusion: Laparoscopy is acceptable procedures in the gynecologic emergency and there are a lot of advantages of laparoscopy. But laparatomy is gold standart method at present.