E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1456 Viewed708 Downloaded

Is The Fetal Umblical Artery Systole/diastole Ratio Nomogram Different In Our Population?
Toplumumuzda Fetal Umblikal Arter Sistol/Diastol Oranı Nomogramı Farklı mı?

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(3):208-11

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Toplumumuzda fetal umblikal arter Doppler kan akımı dalga şekli sistol/diastol oranına ait nomogramın hazırlanması ve sonuçlarının literatürde bulunabilen nomogramlar ile uyumunun belirlenmesi. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Osman Gazi Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Eskişehir. Materyel ve Metod: Polikliniğimizde muayene edilen obstetrik populasyonda 646 gebede 20. gebelik haftasından itibaren umblikal arter kan akımları saptanarak sistol/diastol oranları belirlendi. Her gebelik haftası için 5. 10., 50., 90. ve 95. persentiller hesaplanarak değerler nomogram haline getirildi. Sonuç literatürdeki nomogramlar ile karşılaştırıldı. Bulgular: Sistol/diastol oranlarında gebelik haftaları ilerledikçe düzenli bir azalma gözlendi. Ellinci persentil değeri 20. haftada 3.46 iken 41. haftada 2.23'e düştü. Üç yayındaki persentiller ile karşılaştırıldığında iki yayına göre daha düşük değerler elde edilirken bir yayın ile çok yakın sonuçlar elde edildi. Sonuç: Fetal umblikal arter Doppler sistol diastol oranlarımızın literatürdeki bir çalışma ile benzer, iki çalışma ile farklı olduğu belirlendi. Bu farkın klinik açıdan ne kadar önemli olduğunun yapılacak çalışmalar ile belirlenmesi gereklidir.
ABSTRACT
Objective: To prepare to nomogram of the fetal umblical artery Doppler blood flow waveform systole/diastole rations in our obstetrics population and to compare the results with some nomograms from the literature. Institution: Osman Gazi University, Gynecology and Obstetrics Department, Eskişehir. Material and Methods: Umblical artery blood flow waveforms were obtained from 646 pregnant patients of our obstetrics population starting from 20th gestational week. Peak systolic and end diastolic blood flows and systole/diastole rations were measured. Fifth, tenth, fiftieth, ninetieth and ninetyfifth percentiles were compared with other nomograms that could be found in the literature. Results: A linear decrease was observed as gestational age increased. Fifth percentile systole/diastole value that was 3.46 in 20th week decreased to 2.23 in 41st week. We had similar systole/diastole ratios with one study, while we had lower than that of two other studies. Conclusion: Fetal umblical artery Doppler blood floow systole/diastole rations were found to be similar with one study and different from two other studies in the literature. The clinical significance of this findings needs too be determined with new studies.