E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2471 Viewed1252 Downloaded

Urinary Calcium Excretion In Preeclampsia And Eclampsia
Preeklampsi ve EklampsideÜriner Kalsiyum Ekskresyonu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):224-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada hafif, ağır preeklampsi ve eklampside üriner Ca atılımını saptamak ve üriner Ca değerlerinin hastalığın şiddetiyle ilişkisini araştırmak amaçlandı.Materyel ve Metod: Preeklamptik ve eklamptik hastaların serum ve 24 saatlik idrarında kreatinin, Na ve Ca seviyeleri saptanarak fraksiyonel Na ile Ca atılım oranları hesaplandı.Bulgular: Çalışmaya 45 hafif preeklampsi, 36 ağır preeklampsi ve 31 eklampsi tanısı konulan hasta dahil edildi. Grupların ortalama maternal yaş, gravida, parite, gebelik yaşı, ortalama serum ve idrar Ca, Na, kreatinin konsantrasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Grupların fraksiyonel Na itrahı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamazken fraksiyonel Ca itrahı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Gruplar tek tek kıyaslandığında hafif ile ağır preeklamptik grup (0.96±0.98, 2.68±3.13, P=0.011) ve hafif ile eklamptik grup (0.96±0.98, 3.10±2.58, P=0.001) arasında fraksiyonel Ca itrahı oranları yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı.Sonuç: Hafif preeklamptik, ağır preeklamptik ve eklamptik gebelerde fraksiyonel Na atılımı oranları arasında anlamlı bir fark saptanmadan önce fraksiyonel Ca itrahı oranlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır ve bu hastalığın şiddetini belirlemede gösterge olabilir.
ABSTRACT
Objective: The aim of the study is to determine the urinary Ca excretion in mild, severe preeclempsia and eclampsia and to evaluate the relationship between the severity of the disease and the urinary Ca excretion.Material and Method: Serum and 24 hour urine, Kreatinin, Na, Ca levels were measured from patients with mild,severe preeclampsia and eclampsia. Fractional excretion of Ca and Na were calculated.Results: 45 patients with mild preeclampsia, 36 patients with severe preeclampsia, 31 patients with eclampsia were included in the study. There were no statistical differences between the mean age, gravida, parity, gestational age, serum and urine Ca, Na, creatinine concentration of the groups. Although the difference between the fractional excretion rates of Na was not significant the fractional excretion rate of Ca was significant when the groups were compared in pairs. There was statistical significance between the fractional excretion rate of Ca of the groups with mild and severe preeclampsia (0.96±0.98, 2.68±3.13, P=0.011) and between the groups mild preeclempsia and eclampsia (0.96±0.98, 3.10±2.58, P=0.001).Conclusion: Significant differences were detected between the fractional excretion rate of Ca before changes in fractional excretion rate of Na in mild, severe preeclampsia and eclampsia and it can be a marker of the severity of the disease.