E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
3341 Viewed1425 Downloaded

Use Of Vaginal Misoprostol For Ripening Cervix Inthe Suction Curettage Cases In The First Trimester
İlk Trimesterdeki Suction Küretaj Vakalarında Serviksin Olgunlaştırılması İçin Vajinal Mizoprostol Kullanımı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(4):204-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Birinci trimestir suction küretaj vakalarında serviksin olgunlaştırılması için kullanılan 400 mg ile 800 mglık vajinal yoldan uygulanan ve %3lük triklor asetik asitle muamele edilen mizoprostol dozunun etkilerinin ve yan etkilerinin karşılaştırılması Çalışmanın yapıldığı yer: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ. Materyal ve metod: Medikal abortus endikasyonu konulan 8-12. gebelik haftalarındaki 43 gebe randomize, prospektif, tek kör olarak iki gruba ayrıldı. Grup1 (n=22, 400 mg mizoprostol grubu) ve grup 2 (n=21, 800 mg mizoprostol grubu). Her iki grupta da %3lük triklorasetik asitle muameleden geçirilen mizoprostol tabletleri posterior fornikse yerleştirildi. Dört saat sonra suction küretaj planlandı. Küretajdan önce serviks dilatasyonu (mm), hegar bujisi ile ölçüldü. İlaca ait yan etkiler (bulantı, kusma, ishal ve ateş gelişimi), preoperatif ve intraoperatif kan kayıpları (ml) incelendi. İstatistiksel yöntem olarak sürekli ve ordinal veriler için Mann Whitney U testi, nominal veriler için c2 (Fisher exact testi), tekrarlı ölçümler için Friedman varyans analizinde p<0.05 bulunması üzerine Wilcoxon rank ile ikili karşılaştırma yapıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Suction küretaj tüm vakalarda başarıldı. Grup 1de 21 vakada (%95), grup 2de vakaların hepsinde (%100) serviks dilatasyonu > 8cm idi. Ortalama servikal dilatasyon grup 1 ve 2de sırasıyla 8.2 mm ve 9.2 mm idi (p<0.05, Mann Whitney U testi). Ancak intraoperatif kan kaybı, kürtaj öncesi vajinal kanama (p<0.05, Mann Whitney U testi) ve ateş gelişimi (p<0.05, Fisher exact test) grup 1de anlamlı olarak az, postoperatif hemoglobin değeri anlamlı olarak yüksekti (p<0.05, Mann Whitney U testi). Her iki grupta da peroperatif serviks dilatasyonu, bazal serviks dilatasyonuna göre anlamlı olarak artmıştı (p<0.05, Wilcoxon Rank Testi). Sonuç:Yüzde üçlük triklor asetik asitle muameleden geçirilip vajinal yolla uygulanan 400 ve 800 mg mizoprostol her iki grupta da serviksi olgunlaştırmada etkili bulundu. Ancak, Grup 1de yan etkiler daha az görüldüğü için 400 mg mizoprostolün tercih edilebileceği kanaatine varıldı.
ABSTRACT
Objective: To compare the effects and side effects of mizoprostol administration, mixed with trichloroacetic acid (3%) and applied through vagina at the dose of 400-800 mg, for ripening cervix in the suction curetage cases in the first trimester. Institution: Gynaecology and Obstetrics Department, Medical Faculty, Fırat University, Elazığ. Material and Method: Forty-three pregnant women, whose were in the 8th-12th pregnancy weeks and diagnosed as medical abortus indication, were randomly divided into two groups in a one blind prospective study as the group 1 (n=22, 400 mg of mizoprostol) and the group 2 (n=21, 800 mg mizoprostol). In the both groups, mizoprostol pills mixed with 3% trichloroaceticacid were placed at the posterior fornix. Suction curetage was planned after 4 hrs, in prior to curetage, cervical dilatation (mm) was measured by hegar dilatators, side effects of the drug (nausea, vomiting, diarrhea, fever), preoperative and postoperative blood loss (ml) were investigated. In statistical methods, Mann Whitney U Test for continue and ordinal data, c2 (Fisher exact test) for nominal data were used. When p<0.05 value was observed in Friedman variance analyses for measurements repearted more than twice, two ways Wilcoxon Rank Test was used. As a significance threshold, p<0.05 was accepted. Results: Suction curettage was managed in all the cases. Cervical dilatation was larger than 8 cm in 21 cases and of the group 1 and in all the cases of the group 2. Cervical dilatations was 8.2mm and 9.2 mm in average in the group1 and 2, respectively (p<0.05, Mann Whitney U test). However, intraoperative blood loss, vaginal bleeding before curetage (p<0.05, Mann Whitney U test) and fever were significantly less in the group 1 (p<0.05, Fisher exact test), and postoperative hemoglobin value was higher than compared to the group 2 (p<0.05, Mann Whitney U test). In the both groups, peroperative cervical dilatation had significantly increased compared with basal cervical dilatation (p<0.05, Wilcoxon Rank Test). Conclusion: Mizoprostol (400-800mg) mixed with 3% of trichloroacetic acid administrated via vagina was found to be effective. Nevertheless, it was considered that 400 mg of mizoprostol might be preferred, since its side effects were observed less frequency.