E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 29 Apr 2015
Year 2015 - Volume 25 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1550 Viewed674 Downloaded

Leiomyoadenomatoid Tumor of the Uterus: Case Report
Uterusun Leiomiyoadenomatoid Tümörü

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2015;25(2):125-8
DOI: 10.5336/gynobstet.2014-39523
Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Adenomatoid tümörler, kadınlarda miyometrium ve fallop tüplerinde, erkeklerde ise epididimde bulunan benign mezoteliyal kökenli tümörlerdir. Uterusun adenomatoid tümörleri genellikle düz kas hipertrofisi ile birliktedir ve klinik olarak leiomiyomla ve ovaryan kitle ile karışabilmektedir. Bu tümörlerin ayırıcı tanısı mikroskobik inceleme ile konmaktadır. Bazı olgularda tümörün düz kas komponenti, adneomatoid komponentinden fazladır ve bu tip tümörler leiomiyomu taklit ettikleri için ''leiomyoadenomatoid tumor'' olarak adlandırılmaktadır. Bazen düz kas hücrelerinin aşırı çoğalması adenomatoid tümörü gizler ve leiomiyom veya düz kas demetlerine infiltre malign tümör gibi yanlış tanı konulmasına neden olabilir. Bu nedenle leiomiyoadenomatoid tümörün ayırıcı tanısında olası vasküler ve adenokarsinom komponentini dışlamak için immünohistokimyasal boyama yapılmalıdır. Biz bu makalede, 32 yaşındaki miyoma uteri ön tanısıyla opere edilen, histopatolojik incelemede leiomiyoadenomatoid tümör tanısı alan bir olguyu nadir görülmesi nedeniyle sunduk.
ABSTRACT
Adenomatoid tumors are benign mesothelial tumors that are usually found in the myometrium and fallopian tubes in females and epididymis in males. Adenomatoid tumors of uterus are usually along with smooth muscle hypertrophy and can be misdiagnosed as leiomyom or ovarian mass clinically. Differential diagnosis should be revealed under microscopic examination. In some cases, smooth muscle component is more than adenomatoid component and these kind of tumors are named as leiomyoadenomatoid tumor as they mimic leiomyom. Some times, excessive proliferation of smooth muscle is hide to adenomatoid tumors and these situations cause to wrong diagnosis such as malignant tumor which is infiltrated bundle of smooth muscles. Therefore immunohistochemistry must be performed for exclude to component of vascular and adenocarcinoma in diagnosis of leioadenomatoid tumors. Here, we aimed to present a rarely seen case of leiomyoadenomatoid tumor of the uterus in a 32-year-old woman who was operated because of myoma uteri, however histopathologic examination revealed leiomyoadenomatoid tumor.