E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1403 Viewed577 Downloaded

Distribution Of Agents Causing Vulvoginitis In The Childhood And Adolescence Period
Vulvovaginit Etkenlerinin Çocukluk ve Adölesan Çağa Göre Dağılımı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):187-90

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, adölesan ve çocukluk çağdaki kızlarda vulvovajinit etkenlerini karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Trabzon. Materyal ve Metod: Lökore yakınması ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran çocukluk ve adölesan çağda hymen intakt 55 hasta vulvovajinit etkenleri açısından değerledirilmeye alındı. Bu hastalarda steril eküvyon çubuklar ile örnek alınarak mikrobiyolojik olarak kültürleri yapıldı. Sonuç: Mikrobiyolojik kültürler sonucu hastaların %47.2'si normal vaginal flora, %52.8'i ise vajinit tanısı aldı. Vajinit tanısı alanların %20'si vulvovajinal kandidiyaz, %12.7'si bakteriyel vajinozis, %16.3'ü bakteriyel vajinit olarak değerlendirildi. Ayrıca tüm hastaların%3.6'sında bakteriyel vajinozis ve kandidiyaz birlikte bulunuyordu. Trichomonas vaginalis'e hiçbir hastada rastlanılmadı. Çocukluk ve adölesan çağda lökore önemli bir sorun olmaktadır. Hastalarda bu tür yakınmaları gerçekleştirebilecek sebepleri ortaya çıkaracak testler sonuçlanmadan tedaviye başlanmaması önerilecek bir sonuçtur.
ABSTRACT
Objective: This study was done purpose of determining the agents of vulvoginitis in adolescence period and childhood. Instution: Karadeniz Techical University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetric. Material and Methods: Specimens taken from 55 patients with hymen intact with abnormal vaginal discharge were examined for vulvovaginitis agents in childhood and adolescent. All samples were subjected to direct examination of fresh specimen gram staining and culturing methods in order to determine vulvovaginitis agents. Results: We isollated normal vaginal flora from 26 patients (47.2%) and vaginitis from 29 patients (5.8%) in microbiological cultures. In these patients were obtained, 20% in patients with vulvovaginal candidiasis, 12.7% in patients with bacterial vaginosis and 16.3% in patients with bacterial vaginitis, 3.6% of all patients was found bacterial vaginosis and Candidiasis. Trichomonas vaginalis was not found in anyone patients. Conclusion: Lokore is a important problem in the period of adolescence and childhood. We are concerned after the etiological agents determined.