E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
4604 Viewed17197 Downloaded

A Comparison Of Single-Dose Oral Fluconazole With 5-Day Oral Ketoconazole In The Teratment Of Vulvovaginal Candidiasis
Vulvovajinal Kandidiazis Tedavisinde Tek Doz Flukonazol ile 5 Gün Süreli Ketokonazol Kullanımının Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(1):41-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada vulvovajinal kandidiazisli hastalarda tek doz 150 mg oral Flukonazol ile 5 gün süreyle 12 saatte bir 200 mg oral Ketokonazol'ün klinik ve mikolojik etkinliği karşılaştırılmıştır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Sağlık Bakanlığı Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi, Ankara. Materyel ve Metod: Vajinal akıntı, kaşıntı, yanma şikayetleri ile polikliniğimize başvuran ve üst vajenden alınan sürüntü örneklerinden yapılan direkt mikroskopik inceleme ve vajen kültürlerinde Candida albicans tespit edilen 112 hasta çalışma kapsamına alındı. Rastgele seçimle 56 hastaya tek doz 150 mg oral Flukonazol, 56 hastaya da 5 gün süreyle 12 saatte bir 200 mg oral ketokonazol verildi. Tedavi başlangıcından 7-10 gün ve 30-40 gün sonra hastalar klinik ve mikolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Tedavinin 7-10 gün sonraki (kısa dönem) klinik etkinlik flukonazol grubunda %96, ketokonazol grubunda %93.75, mikolojik etkinlik ise flukonazol grubunda %84.6, ketokonazol grubunda ise %83.3 olarak tespit edildi. Her iki tedavi grubunda kısa dönem kontrollerde klinik ve mikolojik etkinlik oranlarında önemli farklılık tespit edilmedi (p> 0.05). Tedaviden 30-40 gün sonraki (uzun dönem) klinik etkinlik flukonazol grubunda %87.6, ketokonazol grubunda %84.8 olarak, mikolojik etkinlik ise flukonazol grubunda %79.6, ketokonazol grubunda ise %78.26 olarak tespit edildi. Uzun dönem kontrollerde de her 2 tedavi grubunda klinik ve mikolojik etkinlik oranlarında önemli farklılık tespit edilmedi (p> 0.05). Sonuç: Çalışmamızda gerek 150 mg tek doz oral flukonazol'un gerekse günde 2 kez 200 mg, 5 gün süreyle kullanılan ketokonazol'ün vuvovajinal kandidiazisin tedavisinde eşit derecede etkin olduğu görüldü. Yan etkiler her 2 tedavi grubunda da ihmal edilebilir düzeydeydi. Flukonazol'ün tekdoz kullanımı ve hepatotoksisite riskinin bulunmaması, ketokonazol kullanımına göre Flukonazol'u daha avantajlı konuma getirmektedir.
ABSTRACT
Objective: To compare the effects of single dose oral fluconazole (150 mg) and five days oral ketoconazole therapy (2x200 mg) in patients with vulvovaginal candidiasis. Institution: Zübeyde Hanım Maternity Hospital, Ankara. Material and Methods: 112 patients with microbiological confirmation of vulvovaginal candidiasis prospectively randomized for antimicotic therapy. 56 patients were given 150 mg single dose oral fluconazole and 56 patients had oral ketoconazole 2x200 mg for five days. Patients were reanalyzed at the 7th-10th days of therapy with clinical and microbiological methods. Results: Clinical effectiveness was found to be 96% in fluconazole group and 93.75% in the ketoconazole group at the 7th-10th days of therapy (early period) (p> 0.05). Microbiological effectiveness were found to be 84.6% and 83.3% respectively (p> 0.05). At the 30th-40th days of therapy clinical effectiveness was found to be 87.6% in fluconazole group and 84.6% in ketoconazole group (p> 0.05). Microbiologic effectiveness was 79.6% and 78.26% respectively (p> 0.05). Conclusion: The effectiveness of single dose oral fluconazole and five days oral ketoconazole were found to be similar in patients with vulvovaginal candidiasis. Side effects could be ignored in both groups the availabilty of single dose usage with no risk of hepatotoxicity was evaluated to be the advantage of fluconazole therapy.