E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1423 Viewed417 Downloaded

A Review of Trophoblastic Disease at the Department of Obstetrics and Gynecology Medical School, Yüzüncü Yıl University
Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ Tip Fakültesi̇ Kadin Doğum Kli̇ni̇ği̇ndeki̇ Trofoblasti̇k Hastaliklarin Değerlendi̇ri̇lmesi̇

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(3):192-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Kliniğimizde Haziran 1995 ve Aralık 1998 tarihleri arasında tespit edilen gestasyonel trofoblastik hastalıkların değerlendirilmesi. Metod: Haziran 1995 ve Aralık 1998 tarihleri arasında, kliniğimizde gerçekleşen 498 doğuma karşılık 12 tane gestasyonel trofoblastik hastalık tespit edilmiş ve bu olgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda trofoblastik gestasyonel hastalık insidansı 24.50 / 1000 doğum olarak bulundu. Histopatolojik incelemeyle 11(91.67%) hastada hidatiform mol ve yanlızca bir hastada (8.33%) invaziv mol tanısı konulmuştur. Molün lokal veya genel anestezi altında, oksitosin perfüzyonu eşliğinde, vakum küretajla terminasyonu kliniğimizce tercih edilen tedavi protokolüdür. Sonuç: Trofoblastik hastalıkların 5 veya daha fazla gebeliği olan ve kırsal alanlarda yaşayan kadınlarda daha sık olduğu gözlendi ve tespit ettiğimiz insidansın benzer çalışmalarla kıyaslandığında da daha yüksek olduğu görüldü. Aynı zamanda olgularımızın düşük sosyo-ekonomik ve düşük eğitim seviyesine sahip oldukları tespit edildi.
ABSTRACT
Objective: The review of gestational trophoblastic disease cases reported in our clinic during a period between July 1995 and December 1998. Method: Gestational trophoblastic disease was encountered in 12 women during a period between July 1995 and December 1998 were retrospectively studied. During the same period we had 498 deliveries. Results: The incidence of gestational trophoblastic disease was 24.50 Per 1000 deliveries. In histopathological examination; 11 (91.67 %) cases were diagnosed as hydatidiform mole; and only one (8.33 %) case was diagnosed as invasive mole. The preferred method of treatment for cases of hydatidiform mole was termination with suction curettage and oxytocin perfusion under either local and general anesthesia. Conclusions: Trophoblastic diseases were common in women with five or more pregnancies from rural areas and our incidence was higher when compared with similar studies: Moreover; our patients had low socioeconomic and poor educational status.