E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
10134 Viewed3684 Downloaded

Menstrual Attitude Questionnaire: Validity and Reliability Study
Menstruasyon Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(6):347-56

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Bu çalışmanın amacı Brooks-Gunn ve Ruble (1980) tarafından geliştirilen Menstruasyon Tutum Ölçeği (MTÖ)'nin Türkiye'deki geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma metodolojik olarak geliştirilmiştir. Araştırmada ölçek sahibinden, kurumdan yazılı, öğrencilerden ise sözlü onay alınmıştır. Çalışmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesinin 534 kız öğrencisi oluşturmuştur. Veriler 33 maddeden oluşan MTÖ kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin 5 alt ölçeği vardır. Bu alt ölçekler ve madde sayıları şöyledir: 1. Güçsüz bırakan bir olgu olarak menstruasyon (12 madde), 2. Rahatsız edici bir olgu olarak menstruasyon (6 madde), 3. Doğal bir olgu olarak menstruasyon (5 madde), 4. Menstruasyonun olacağını önceden fark etme/sezinleme (5 madde) ve 5. Menstruasyonun etkilerini inkar (7 madde). Ölçek Likert tipinde olup 1-7 arasında değerlendirilmektedir. Özgün ölçeğin güvenirlik katsayısı .95-.97 arasında değişmektedir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelikler, madde toplam puan korelasyonu, Cronbach alfa katsayısı, Pearson momentler çarpımı korelasyonu ve doğrulayıcı faktör analizi (confirmatory factor analysis) kullanılmıştır. MTÖ'nin faktör yapısı Temel Bileşenler Tekniği ve Ortagonal Varimax Rotasyonu analizi ile belirlenmiştir. Bulgular: Ölçeğin dil geçerliği çalışmasında uzmanlar tarafından çeviri ve geri çeviri yapılmıştır. İçerik geçerliği için yedi uzmandan görüş alınmış, uzman puanlarının uyumlu olduğu (W: .190, p= .084) görülmüştür. Zamana göre değişmezlik test-tekrar test yöntemi ile analiz edilmiş, test-tekrar test korelasyonlarının tamamı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= .000). MTÖ'nin iç ölçüt geçerliği güvenirlik katsayısının .79 olduğu saptanmış, alt ölçeklerde bu değerin .42-.73 arasında değiştiği belirlenmiştir. Madde analizinde 28 maddenin madde-toplam puan korelasyonları .20 ve üzerinde bulunmuştur. Yapılan analizde madde-toplam puan korelasyonları .20'nin altında olan beş maddenin ölçekte kalmasına karar verilmiştir. Temel Bileşenler Analizinden MTÖ'nin alt ölçek sıralaması orijinal ölçekte olduğu gibi olmasa da, yapısının orijinal ölçeğin yapısıyla büyük benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Üç madde farklı alt ölçeklerde yer alırken, faktör yükleri 0.40'ın altında olan iki madde ölçekten çıkarılmış, ölçekteki madde sayısı 31'e inmiştir. Sonuç: Çalışmada MTÖ'nin Türk üniversite öğrencilerinde menstruasyona ilişkin tutumları ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar için, MTÖ'nin farklı sosyo-demografik özelliklere sahip gruplarda uygulanması ve bu gruplardaki geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi önerilmektedir.
ABSTRACT
Objective: The objective of this study is to evaluate the validity and reliability of the Menstrual Attitude Questionnaire (MAQ) developed by Brooks-Gunn and Ruble (1980) in Turkey. Material and Methods: This is a methodological study. Written consent was obtained from the owner of the scale, the institution and oral consent was obtained from students. The study sample was composed of 534 female students at Akdeniz University. The data were collected using the 33-item MAQ. The MAQ have five factors. The factors and the number of items are: 1) menstruation as a debilitating event (12 items), 2) menstruation as a bothersome event (6 items), 3) menstruation as a natural event (5 items), 4) anticipation and prediction of the onset of menstruation (5 items), and 5) denial of any effects of menstruation (7 items). The MAQ is a likert type scale and has seven rating scales. The internal consistency coefficient of the original scale was changed between .95 and.97. Percentage, item to total score correlation, Cronbach alpha coefficient, test-retest and Varimax Rotation Factor Analysis methods were used in the analysis of the data. Results: The scale was translated into Turkish and re-translated into English by specialists. For the content validity, opinions of seven experts were obtained and the scores of the experts found to be consistent with each other (W: .190, p= .084). The test-retest reliability coefficients were found to be statistically significant (p=.000). The internal consistency reliability coefficient was 0.79 for the total MAQ and varied between 0.44 and 0.73 for the subscales. As a result of the item analysis, five items correlation coefficients were found below .20. Further analysis showed that excluding these items did not have any significant effect on internal consistency reliability coefficient of MAQ' and were decided to be kept in the scale. According to confirmatory factor analysis, the structure of Turkish version of MAQ was found in great resemblance with the original MAQ except placement of the subscales. While three items took part in different subscales, two items with factor loadings rated below .40 were excluded from the scale. The item number of Turkish version of MAQ has gone down to 31. Conclusion: In this study the MAQ was found to be a valid and reliable tool for measuring Turkish university students attitudes about menstruation. It is recommended that in future studies the MAQ be administered in groups with different gender and sociodemographic characteristics to test its validity and reliability in these groups.