E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1301 Viewed448 Downloaded

The Effects Of Hormon Replacement Therapy Onuterine Artery Blood Flow
Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisinin Uterus Kan Akımına Etkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(2):131-4

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Hormon replasman tedavisinin uterus kan akımı üzerine olan etkisini araştırmak. Çalişmanın Yapıldığı Yer: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı. Materyel ve Metod: Menopoz polikliniğine başvuran en az 6 aylık amenoresi mevcut ve daha önce herhangi bir hormon replasman tedavisi görmemiş olan 18 hasta çalışmaya alındı. Olgulardan rutin menopoz tetkiklerinin yanı sıra uterin arter Doppler USG incelemesi de istendi. Hormon replasman tedavisi başlanan olgulara 6 hafta sonra bu inceleme tekrarlandı. Uterin arter pulsed Doppler analizi aynı hekim tarafından yapıldı. Her iki uterin arterden birden fazla ölçüm alınarak pulsatilite ve rezistans indekslerinin ortalamaları esas alındı. İstatistiksel analiz için student t testi uygulandı. Bulgular: Olguların ortalama yaşları 50.1 ± 6.54, ortalama postmenopoz süreleri 4.9 ± 5.71 yıl idi. Uterin arter Doppler indeksleri incelendiğinde; tedavi öncesi ve sonrası pulsatilite indeksleri sırasıyla 1.67 ± 0.87, 1.59 ± 0.79, rezistans indeksileri sırasıyla 0.67 ± 0.19, 0.68 ± 0.20 idi. Pulsatilite indeksinde tedavi ile azalma olmakla beraber, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Rezistans indekslerinde ise belirgin bir değişiklik gözlenmedi. Sonuçlar: Postmenopozal hormon replasman tedavisinin kısa sürede(6 hafta) uterus kan akımına belirgin etkisinin olmadığı saptandı. Ancak olgu sayısının azlığı nedeniyle bu sonucun geniş hasta gruplarında doğrulanması gerektiği düşünülmektedir.
ABSTRACT
Objective: The effects of hormone replacement therapy on uterine artery blood flow were investigated in this study. Institution: Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli University Medical Faculty, Department of Radiology, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli Materials and Methods: 18 postmenopausal women admitted to the Menopause Clinic of Kocaeli University Medical Faculty were included in the study. Uterin artery blood flow velocities were measured by transabdominal color and pulsed Doppler ultrasound before and after six weeks of hormone replacement therapy Student-t test was used for statistical analysis. Results: The means of patient age and duration of menopause were 50.1 ± 6.14, and 4.94 ± 5.03 years, respectively. Mean pulsatility index and resistance index of uterine artery blood flow before and after therapy were found to be 1.78 ± 0.74, 0.78 ± 0.26 and 1.61 ± 0.71 , 0.77 ± 0.26 respectively. There were no statistically significant difference between these two.Doppler values before and after therapy. Conclusion: It is concluded that there is no change in uterine blood flow of women receiving hormon replacement therapy in a short term period. Since our study involves small patient number, it is concluded that our findings must be confirmed with further studies involving larger number of patients.