E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2548 Viewed1198 Downloaded

Termination Of The Second Trimester Pregnancy
İkinci Trimester Gebeliklerin Sonlandırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):176-80

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İkinci trimester gebeliklerin sonlandırılmasında uygulanan üç değişik yöntemin karşılaştırılması. Çalışmanın yapıldığı kurum: Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Materyel ve Metod: Medikal nedenlerle gebeliklerinin sonlandırılmasına karar verilen 14-24. gebelik haftalarında olan 125 gebeye gebeliklerinin sonlandırılması için 3 değişik yöntem uygulandı. I. gruptaki olgulara (n=25) ekstraamniotik foley kateter+oksitosin infüzyonu, II. gruptaki olgulara (n=30) ekstraamniotik prostoglandin E2 Jel (Dinoprost jel-Cerviprost®), III. gruptaki olgulara (n=70) intravajinal misoprostol (Cytotec®-Searle-Ali Raif) uygulandı. Gruplar ortalama abortus süresi, 24 saatteki komplet abortus oranları ve yan etki yönünden karşılaştırıldılar. Sonuçlar: Tüm olguların müdahele öncesi servikal bishop skorları ³4 idi. Ortalama abortus süresi I. grupta 22.04 saat, II. grupta 18.50 saat , III. grupta 8.14 saat olarak saptandı ve bu süreler karşılaştırıldığında misoprostol uygulanan grubun süreleri diğer iki grubun sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede kısa bulundu (p<0.001). Prostaglandin E2 jel uygulanan grubun süreleri ise ekstraamniotik foley kateter+oksitosin uygulanan grubun sürelerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha kısa bulundu (p<0.01). Gebeliğin sonlandırılmasındaki 24 saatte başarı oranları I. grupta % 68, II. grupta %66.67, III. grupta %88.24 olarak saptandı ve bu oranlar karşılaştırıldığıda I. grup ile II. grup arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05), I. grup ile III. grup arasında (p<0.05) ve II. grup ile III. grup arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Yan etkiler bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: II. trimester gebeliklerin sonlandırılmasında intravajinal misoprostol kullanımının başarılı ve güvenli olduğu kanaatine varıldı.
ABSTRACT
Objective: Our purpose was to compare three methods for the termination of pregnancy in the second trimester. Institution: Diyarbakır Maternity and Women Hospital Materials and Methods: For medical indications, three different procedures of termination of pregnancy were performed on 120 women whose pregnancies were between 14 and 24 weeks. In the first group (n=25) extraamniotic foley catheter plus oxytocin infusion, in the second group (n=30) extraamniotic prostaglandin E2 gel (Dinoprost gel-Cerviprost®) and in the third group (n=70) intravaginal misoprostol (Cytotec®-Searle-Ali Raif) was used. The results of the groups were compared for mean abortion time, rates of complete abortion in the first 24 hours and side effects. Results: Bishop score was ³4 in all cases before application. Mean abortion times of the groups were 22.04, 18.50 and 8.14 hours, respectively. Mean abortion time of the third (misoprostol) group was significantly shorter than other two groups (p<0.001). The time of mean abortion in the second group (PGE2 gel) was significantly shorter than the first group (extraamniotic foley catheter+oxytocin infusion) (p<0.01). Success rates of the groups in 24 hours were 68%, 66.67% and 88.24%, respectively. There was no significant difference between first versus second groups (p>0.05), and there were significant difference between first and third groups (p<0.05), second and third groups (p<0.005). There was no significant difference between the side effects encountered in the groups. Conclusion: We concluded that intravaginally administered misoprostol is safe and successful in the termination of the second trimester pregnancy.